Hoppa till innehåll

Stadgar för Nordisk Korforum

Antagna på extra årsmöte 29 januari 2005.
Revideringar antagna på representantskapsmöte juli 2010 och september 2013. Reviderade på ordinarie generalförsamling juni 2019.


§ 1 Organisation

Nordisk Korforum är ett organ för samarbete på körområdet mellan de nordiska länderna.

Nordisk Korforum är en av IFCMs grundarorganisationer.

Nordisk Korforum kan teckna medlemskap i andra organisationer efter beslut av representantskapet.


§ 2 Målsättning

Nordisk Korforums mål är att genom medlemmarnas samarbete bidra till att stärka körlivet i Norden och att utveckla kulturellt samförstånd över landgränserna.

Målet uppnås genom

 • Att medlemsorganisationerna bildar nätverk med representanter från samtliga nationers körorganisationer och dirigentorganisationer för gemensamma aktiviteter och erfarenhetsutbyte.
 • Att erbjuda mötesplatser för erfarenhetsutbyte och strategisk utveckling.
 • Att ge medlemsorganisationerna förutsättningar för att gemensamt skapa arrangemang för en nordisk målgrupp såsom konferenser, kurser och festivaler för körer och dirigenter. Större konferenser och festivaler skall i möjligaste mån planeras i nätverk och genomföras av minst två länder eller självstyrande områden i samarbete.
 • Att uppmuntra till utbyte av dirigenter, instruktörer och körer.
 • Att vara en nordisk samarbetspart med närliggande regioner, såsom Baltikum och Barentsområdet för aktiviteter inom körområdet.
 • Att koordinera och stärka nordiskt intresse i ett globalt samarbete.

§ 3 Medlemmar

Som medlemmar kan antas kör- och dirigentorganisationer i de nordiska länderna eller självstyrande områden i Norden. Medlemskap beslutas av styrelsen.

Medlemmarna har rättigheter och skyldigheter enligt dessa stadgar liksom av beslut av representantskapet. Medlemmar som inte följer dessa kan uteslutas efter beslut av representantskapet. Medlemmar som önskar lämna Nordisk Korforum skall meddela detta skriftligen till styrelsen. Medlemsavgifter för innevarande år skall betalas. 


§ 4 Representantskap

Representantskapet är Nordisk Korforums högsta beslutande organ. Representantskapet består av upp till två representanter från varje medlemsorganisation. Varje medlemsorganisation har en röst.

Ordinarie representantskapsmöte hålls vart tredje år.

Styrelsen eller en majoritet av medlemsorganisationerna kan kalla till extra representantskapsmöte.

Ordinarie representantskapsmöte skall varslas minst 6 månader i förväg.

Kallelse skall skickas senast 4 månader före mötet.

Motioner från medlemsorganisationerna skall sändas till styrelsen senast 3 månader för möte. Styrelsen skall sända ut dagordning och eventuella motioner och styrelsens propositioner skall utsändas senast 2 månader för mötet.

Representantskapsmötet är beslutsmässigt om representanter från minst 3 länder eller självstyrande områden är representerade.

Varje land och självstyrande område skall föreslå representanter till styrelsen.

På representantskapsmöte behandlas

 • Val av mötesordförande och mötessekreterare
 • Verksamhetsrapport och ekonomisk redovisning
 • Verksamhetsplan, budget och medlemsavgift för kommande verksamhetsperiod
 • Val av ordförande samt 3 till 5 styrelsemedlemmar som skall representera olika nordiska länder. Till varje styrelseledamot skall väljas en suppleant från samma land.
 • Val av sammankallande för körernas och dirigenternas nätverk
 • Val av 2 revisorer

Samtliga val gäller till nästa representantskapsmöte.


§ 5 Styrelse

Styrelsen är beslutande organ mellan representantskapsmötena.

Styrelsen skall:

 • Inom sig utse kassör och sekreterare
 • Genomföra en medlemskonferens varje år
 • Förbereda representantskapsmötet
 • Tillsammans med medlemsorganisationerna ansvara för genomförandet av verksamhetsplan och andra beslut fattade på representantskapsmötet.
 • Vara lyhörd för medlemsorganisationerna och nätverkens initiativ för att utveckla det nordiska samarbetet och uppfylla organisationens mål
 • Styrelsen utser representant till IFCMs styrelse

Styrelsen beslutar i samråd med nätverken vilka aktiviteter som skall ges status som nordiskt arrangemang. I samråd med styrelsen kan dessa aktiviteter söka ekonomiskt stöd i Nordisk Korforums namn.


§ 6 Ekonomi

Nordisk Korforums ordinarie verksamhet finansieras av medlemsavgifter.

Verksamheter som genomförs som nordiska arrangemang skall söka egen finansiering.

Räkenskapsåret är kalenderår, räkenskaperna avslutas varje år och godkänns på kommande representantskapsmöte.

Nordisk Korforums firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

Styrelsen ansvarar för att Nordisk Korforum registreras i lämpligt land där även bankkonto upprättas. Bokföring upprättas enligt de regler som gäller i landet där bokföringen utförs.


§ 7 Ändringar av stadgar och upplösande 

Medlemmarnas eller styrelsens förslag om stadgeändringar skall ske enligt § 3.

Beslut om ändringar av stadgarna liksom beslut om upplösande av Nordisk Korforum kräver minst 2/3 majoritet av rösterna vid representantskapsmötet.

Vid beslut om upplösning av Nordisk Korforum tillfaller tillgångarna medlemsorganisationerna i relation till det senaste årets inbetalda medlemsavgifter.


Dessa stadgar ersätter tidigare stadgar för Nordiska körkommittén.